İran Heyetini fabrikamızda misafir ettik
Ankara Sanayi Odas? ve ?ran ?slam Cumhuriyeti Büyükelçili?i ortakl???yla ülkemizi ziyaret eden ?ran Heyeti'ni fabrikam?zda misafir ettik. Ürünlerimiz, üretim teknolojilerimiz ve protez-ortez sektörü »
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Mal Al?m? ?çin ?hale ?lan?     Proted Protez Ortez ve Rehabilitasyon Limited ?irketi, T.C. Ankara Kalk?nma Ajans? “?leri Teknolojilerde ?hracat Odakl? Kalk?nma” Program? Kapsam?nda Sa?lanan »

HAKKIMIZDA

B?Z K?M?Z

Proted, üretim faaliyetlerini ?vedik OSB de bulunan modern mimari ile yap?lm?? 4000 m² kapal? alana sahip yeni binas?nda sürdürmektedir. Proted bünyesinde 500 ü a?k?n ürün üretmektedir.

NELER YAPARIZ

Ortopedik engelli insanlar?n hayatlar?n? kolayla?t?rmak ve ya?am kalitesini art?rmak için Protez Ortez parçalar? üretmekte ve uygulamaktay?z.

NEDEN B?Z

Bulundu?umuz co?rafya ve ülke itibariyle en kapsaml? Protez Ortez üretim tesisidir.

2014 KATALOG

katalog2